Mozzart Bet

Concurs! Ghicește scorul corect

Ghiceste scorul coresc si castiga un tricou cu echipa favorita. Tot ce trebuie sa faci este sa ai cont pe www.mozzartbet.ro validat/activat, sa ghicesti scorul corect al meciului indicat pentru concurs si sa taguiesti un prieten caruia ai vrea sa-i oferi mingea.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Ghicește scorul corect

SECȚIUNEA 1. Dispoziții introductive

1.1. Campania Ghicește scorul corect (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de Mozzartbet Malta Limited, societate organizată și funcționând conform legilor din Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C83980/2017, cu sediul în 23, Office 2, Triq Giuseppe Calleja, Swatar, Msida MSD 2270, Malta (denumită în continuare ”Organizator” sau “Mozzartbet Malta”).

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma www.mozzartbet.ro și a serviciilor oferite de Mozzartbet Malta. Participarea la Campania Promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorii pentru toți participanții. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului, prin afișare pe website-ul Organizatorului, www.mozzartbet.ro. Prin simpla participare la Campanie, se prezumă că Participanții au cunoștință și acceptă necondiționat termenii și condițiile prezentului Regulament.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

SECȚIUNEA 2. Locul de desfășurare al Campaniei

Campania se va desfășura pe pagina oficială de social media (Facebook) a Organizatorului, respectiv: https://www.facebook.com/MozzartBet.Pariuri.Sportive.

SECȚIUNEA 3. Durata Campaniei

Campania se va desfășura în perioada 09.11.2020 – 14.01.2021.

SECȚIUNEA 4. Dreptul de participare

4.1. Participarea la Campanie este permisă oricărei persoane fizice care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

  1. a) Are vârsta de peste 18 ani împliniți;
  2. b) Are deschis pe platforma online a Organizatorului (mozzartbet.ro) un cont de joc verificat/validat;4.2 Nu pot participa la acestă Campanie, chiar dacă îndeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajații și colaboratorii Organizatorului sau alte persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.

SECȚIUNEA 5. Mecanismul Campaniei. Modalitatea de desemnare a câștigătorilor

5.1. Campania promoțională se va desfășura săptămânal, în 18 etape (două etape pe săptămână), în perioada de referință a Campaniei, menționată la Secțiunea 3 de mai sus. Organizatorul va afișa pe pagina sa oficială de Facebook, în fiecare zi de luni, câte două postări specifice de concurs (câte o postare pentru o etapă). În fiecare postare de concurs vor fi detaliate datele etapei respective și va fi menționat evenimentul sportiv care va face obiectul acesteia. Evenimentele sportive vor fi alese dintre evenimente sportive desfășurate în săptămâna respectivă de concurs, din campionatele naționale LaLiga, Serie A, Premier League, Ligue 1, Liga 1, Bundesliga, Europa League sau Liga Campionilor.

5.2. Înregistrarea și participarea la prezenta Campanie promoțională a participanților eligibili (care îndeplinesc condițiile art. 4 de mai sus) presupune indicarea prin comentariu, în cadrul postării de concurs corespondente etapei relevante, a scorului final aferent evenimentului sportiv determinat în cadrul acesteia, pe care îl consideră corect, precum și etichetarea, prin tag, în cadrul aceluiași comentariu, a unui prieten al său.

Vor fi luate în considerare doar comentariile postate de participanți începând cu momentul afișării postării de concurs relevante și până la momentul începerii evenimentului sportiv care face obiectul acesteia.

Pentru evitarea oricăror dubii, comentariile postate după expirarea termenului stabilit de Organizator  nu vor fi luate în considerare, iar comentariile care conțin aprecieri injurioase sau conținut ofensator vor fi eliminate, iar participantul va fi descalificat.

5.3. Participanții care au îndeplinit condițiile de înregistrare și participare și care au indicat în mod corect, prin intermediul comentariului, rezultatul evenimentului sportiv menționat în cadrul postării de concurs vor fi incluși în tragerea la sorți pentru determinarea câștigătorului etapei respective, care se va realiza prin intermediul aplicației Random.org (https://www.random.org/). Tragerea la sorți pentru determinarea câștigătorului va avea loc în ziua de marți din săptămâna imediat următoare desfășurării etapei, la ora 12:00.

5.4. Rezultatul extragerii (clasamentul) va fi afișat public pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului, cu respectarea reglementărilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, respectiv astfel încât să nu poată fi identificat numele de utilizator complet al participanților incluși în clasament.

5.5. De asemenea, câștigătorul va fi anunțat în ziua desemnării acestuia prin mesaj privat pe platforma Facebook. Verificarea vârstei se va realiza la momentul validării câștigătorului, sens în care Organizatorul va solicita transmiterea unui document de identitate. Participantul este singurul responsabil pentru toate informațiile furnizate Organizatorului.

Pentru a putea fi validat, câștigătorul trebuie să răspundă la mesajul privat prin care a fost anunțat cu privire la calitatea de câștigător în cel mult 48 de ore de la data contactării, având totodată obligația de a transmite în acest termen, prin mesajul de răspuns, și documentele de identitate și informațiile solicitate de Organizator pentru validarea îndeplinirii condițiilor.

5.6. Dacă un participant a fost declarat câștigător în cadrul uneia dintre etapele de desfășurare a Campaniei promoționale, acesta nu mai poate fi desemnat câștigător și în cadrul celorlalte etape de desfășurare a Campaniei promoționale.

SECȚIUNEA 6. Premiile oferite în cadrul Campaniei

6.1. Premiile oferite în cadrul Campaniei constă în 18 tricouri originale ale unora dintre echipele participante la evenimentele sportive care fac obiectul Campaniei și, respectiv, 18 mingi de fotbal, care vor fi oferite după cum urmează:

  • pentru fiecare etapă de concurs, câștigătorul acesteia va primi un (1) tricou original al uneia dintre echipele participante la evenimentul sportiv care face obiectul etapei și o (1) minge de fotbal, premiul din urmă putând fi oferit cadou de către câștigător prietenului etichetat prin tag în cadrul comentariului.

6.2. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei (în cadrul tuturor etapelor) este de 6.500 RON.

6.3. Premiile se vor transmite câștigătorului la adresa de corespondență indicată de către acesta, prin curier. Cheltuielile aferente expedierii prin curier a premiului, pe teritoriul României, vor fi suportate de Organizator.

6.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situația în care câștigătorul Campaniei Promoționale nu poate intra în posesia premiilor.

6.5. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat deoarece nu poate fi contactat în condițiile art. 5.5 de mai sus sau nu sunt transmise documentele solicitate și/sau nu se indică adresa de corespondență la care să se transmită premiile, câștigătorul va pierde orice drept asupra premiilor. Premiile nu vor fi redistribuite către alți participanți, iar acestea vor rămâne în posesia Organizatorului.

6.6. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile acestora.

SECTIUNEA 7. Încetarea / Întreruperea Concursului

7.1. Campania va putea fi întreruptă / încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

7.2. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunța public încetarea sau întreruperea Campaniei, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului, în cel mai scurt timp posibil de la apariția noilor circumstanțe.

7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.2 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei.

7.4. În situațiile avute în vedere la pct. 7.1 și pct. 7.2, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la acordarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.

Secțiunea 8. Impozite și taxe

Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor, care au o valoare de peste 600 de lei, sunt impozabile, iar eventualele impozite sunt în sarcina participanților.

Secțiunea 9. Prelucrarea și Protectia Datelor Personale

9.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a oricăror altor reglementări naționale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, numai în scopul desfășurării Campaniei promoționale, inclusiv stabilirea câștigătorilor și acordarea premiilor.

5.2. Vă rugăm să rețineți că întreprinderea de către dumneavoastră a demersurilor pentru participarea la Campania promoțională (i.e. postarea unui comentariu în cadrul postării de concurs specifice), respectiv pentru verificarea și validarea calității dumneavoastră de câștigător, după caz (i.e. răspunsul la mesajul privat prin care ați fost anunțat cu privire la calitatea de câștigător și transmiterea voluntară a documentelor și informațiilor necesare pentru validarea calității de câștigător și transmiterea premiilor), va fi prezumată ca reprezentând cunoașterea și acceptarea prelucrării de către Organizator a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile aferente desfășurării Campaniei promoționale. În acest sens, înainte de a întreprinde orice demersuri pentru participarea la Campania promoțională, vă recomandăm ferm să consultați Nota de informare în care sunt incluse detaliile cu privire la prelucrare, care poate fi accesată aici.

Secțiunea 10. Diverse

10.1. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a autoexcluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi sau desfășurarea Campaniei.

10.3. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

10.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etaj 1. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

10.5. Legea aplicabilă este legea română.

Organizator,

Mozzartbet Malta Limited